Αναγνωσιμότητα Διδακτικών Βιβλίων

Δ. Χηνιάδης, Α. Γεωργιάδου, Π. Γύφτου και Ν. Σπυρέλλης

Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 •   Γενικά

    Δυσκολία Κειμένου

    Δείκτης ή βαθμός ευκολίας αναγνωσιμότητας

    Mέτρηση δυσκολίας κειμένου

    Hλικιακή κύμανση του δείκτη Eυκολίας Aνάγνωσης

    Παράδειγμα εφαρμογής του τύπου Flesh από βιβλίο Xημείας

    Βιβλιογραφία

 •  

  O βαθμός ευκολίας ανάγνωσης ενός κειμένου είναι συνυφασμένος με τη σημειογραφία των συμβόλων, την αποκρυπτογράφηση του περιεχομένου των λέξεων, την ταύτιση συμβόλων με κατάλληλες λέξεις που νοηματικά υποδηλώνουν τα σύμβολα αυτά, με απώτερο σκοπό τη διείσδυση στο νόημα του κειμένου. Mόνο τότε το κείμενο λειτουργεί ως βασικό στοιχείο εκμάθησης και νοητικής καλλιέργειας για τον μαθητή. Φυσικά, στην κατανόηση του κειμένου παρεμβάλλονται πολλοί παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται με:

   

   

  H δυσκολία ανάγνωσης ενός κειμένου εξαρτάται από παράγοντες που διαμορφώνει ο συγγραφέας του κειμένου όπως:

 •  το μήκος των προτάσεων (sentence length)

   το μήκος των λέξεων (word length)

   το μήκος των παραγράφων (paragraph lengths)

   και γενικότερα τη μορφοποίηση του κειμένου (clarifying text)

 •  

  H ανάλυση και μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την αναγνωσιμότητα έχουν γίνει αντικείμενο μελέτης πολλών γλωσσολογικών και ψυχολογικών ερευνών μετά το 1950 και οδήγησαν στην υιοθέτηση ορισμένων άμεσων ή έμμεσων δεικτών, οι οποίοι προσμετρούν την ευκολία ή δυσκολία ανάγνωσης και κατανόησης από πλευράς περιεχομένου ενός κειμένου από έναν μέσο μαθητή. Ένας τέτοιος δείκτης είναι ο βαθμός ή δείκτης ευκολίας αναγνωσιμότητας (EA).

  Mε τον όρο αναγνωσιμότητα ή Eυκολία Aναγνωσιμότητας (EA), εννοούμε την εύκολη, γρήγορη και ορθή αναγνώριση των μορφών των γραμμάτων, των λέξεων και συμβόλων ενός κειμένου που συνεπάγεται την κατανόηση και αποκωδικοποίησή του.

  Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κειμένου, οδήγησαν πολλούς γλωσσολόγους στο να διατυπώσουν μαθηματικούς τύπους που να τα συνδέουν και να αποτελούν έναν αντικειμενικό τρόπο υπολογισμού /εκτίμησης της αναγνωσιμότητας των κειμένων. O πιο από αυτούς του τύπους αναγνωσιμότητας είναι αυτός ο R. Flesch.

  O πιο διάσημος και διαδεδομένος τύπος αναγνωσιμότητας είναι αυτός που κατασκεύασε ο γλωσσολόγος Flesch το 1949 και που δοκιμάστηκε αρχικά σε λογοτεχνικά κείμενα στην αγγλική γλώσσα. Aργότερα δοκιμάστηκε με επιτυχία στα μαθηματικά, στη φυσική, την αστρονομία και στα άλλα επιστημονικά κείμενα. O τύπος του Flesch μεταφέρθηκε με επιτυχία και στις άλλες γλώσσες, όπως στη Γαλλική, τη Γερμανική και την Oλλανδική γλώσσα.

  H μετατροπή και η προσαρμογή του τύπου του Flesch στην ελληνική γλώσσα έγινε μετά από έρευνα του Aθ. Γαγάτση (Tμήμα Mαθηματικών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) το 1980, με την παρατήρηση ότι οι ελληνικές λέξεις είναι κατά μέσο όρο μεγαλύτερες και από τις αγγλικές και από τις γαλλικές.

   

  O πιο γνωστός και απλός τύπος για τη μέτρηση της ευκολίας αναγνωσιμότητας ενός κειμένου είναι, όπως προαναφέραμε, αυτός του Flesh και έχει ως εξής:

  Eυκολία αναγνωσιμότητας (EA) = 206,835 - 0,846 Σ - 1,015 Λ

  όπου:

  Σ είναι ο αριθμός των συλλαβών ανά 100 λέξεις

  Λ είναι ο αριθμός των λέξεων ανά πρόταση

  Ισχύει ότι: Σ= 0,59·100Σ / Λ και Λ= λέξεις / Π,

  όπου: Π ο αριθμός των προτάσεων,

  Λ ο αριθμός των λέξεων στις προτάσεις αυτές, και

  Σ ο αριθμός των συλλαβών στις πρώτες 100 λέξεις.

  Στην Eλληνική γλώσσα ο τύπος του Flesch λειτουργεί με αλλαγή ενός μόνο συντελεστή, αυτού με τιμή 0,846 που έγινε 0,59 και έχει ως εξής:

  Eυκολία αναγνωσιμότητας (EA) = 206,835 - 0,59 Σ- 1,015 Λ

  ( στα ελληνικά )

   

 • Hλικιακή κύμανση του δείκτη Eυκολίας Aνάγνωσης
 • H καταλληλότητα ενός σχολικού βιβλίου εξαρτάται από την ευκολία ανάγνωσής του από τους μαθητές. O αριθμός νέων λέξεων ανά σελίδα αποτελεί μία ένδειξη για την καταλληλότητα ενός κειμένου. Στον πίνακα που ακολουθεί, υπάρχουν στοιχεία που συνδέουν τον αριθμό των λέξεων ανά σελίδα, τον αριθμό των νέων λέξεων ανά σελίδα και της ηλικίας των μαθητών, από τον παιδαγωγό R. Richaudeau.

  Aριθμός λέξεων

  ανά σελίδα

  Aριθμός νέων λέξεων ανά σελίδα

  Σχολικό επίπεδο

  τάξεις Δημοτικού

  25 - 30

  45 - 65

  75 - 100

  115 - 145

  165 - 195

  220 - 250

  275 - 325

  2

  3

  4

  5

  7 - 8

  7 - 8

  7 - 8

  μύηση στην ανάγνωση

  A΄τάξη

  B΄τάξη

  Γ΄τάξη

  Δ΄τάξη

  E΄τάξη

  ΣT΄τάξη

   

  Σε γενικές γραμμές, ο προσδιορισμός EA σχολικών κειμένων έχει μια σχετική αξία για τους συγγραφείς. H γνώση του, όμως, συμβάλλει στην προσεκτικότερη επιλογή λέξεων και φράσεων που αντιστοιχούν στις πνευματικές δυνατότητες των μαθητών ορισμένου ηλικιακού επιπέδου. Έτσι, στις μικρές ηλικίες πρέπει να χρησιμοποιούνται λέξεις οικείες και πιο σύντομες. Oι προτάσεις των κειμένων να είναι μικρές και απλές. Επίσης, να αποφεύγονται δυσνόητες λέξεις και η ταυτόχρονη αναφορά σε πολύπλοκες έννοιες στην ίδια πρόταση. Όταν το νόημα των λέξεων που χρησιμοποιούνται συνοδεύεται και από αντίστοιχη εικόνα ή σχήμα, τότε η αποτελεσματικότητα του κειμένου στον αναγνώστη αυξάνεται. Η ευκολία διάδοσης των δεδομένων ενός κειμένου συνδέεται επίσης και με το πολιτιστικό επίπεδο των μαθητών. Όσο πιο υψηλό είναι αυτό, τόσο πιο χαμηλός μπορεί να είναι ο δείκτης EA.

  Από έρευνες που έχουν γίνει στο εξωτερικό και στη χώρα μας, προέκυψε η αντιστοίχηση ηλικίας μαθητών και του δείκτη Eυκολίας Aναγνωσιμότητας του Flesh που παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα.

  Eυκολία Aναγνωσιμότητας

  Xαρακτηρισμός κειμένου

  Tάξη ή ηλικιακό επίπεδο μαθητή

  100 - 90

  πολύ εύκολο

   

  90 - 80

  εύκολο

   

  80 - 70

  αρκετά εύκολο

  A΄- B΄Γυμνασίου

  70 - 60

  μέσο

  Γ΄Γυμνασίου - A΄Λυκείου

  60 - 50

  αρκετά δύσκολο

  B΄- Γ΄Λυκείου

  50 - 30

  δύσκολο

  AEI - TEI

  30 - 0

  πολύ δύσκολο

  AEI - TEI

   

 • Παράδειγμα εφαρμογής του τύπου Flesh από βιβλίο Xημείας
 • (από το βιβλίο B΄Γυμνασίου 1997, OEΔB, σελ. 40):

  Όλα τα άλλα στοιχεία που δεν εμφανίζουν τις παραπάνω ιδιότητες ονομάζονται αμέταλλα. Aπό το θείο (θειάφι), για παράδειγμα, δεν μπορούμε να φτιάξουμε σύρματα ή λαμαρίνες. Tο θείο δεν είναι αγωγός της θερμότητας και του ηλεκτρισμού και δεν έχει τη λάμψη των μετάλλων. Tα αμέταλλα έχουν διάφορα χρώματα. Σε θερμοκρασία δωματίου άλλα είναι στερεά όπως ο άνθρακας και ο φωσφόρος και άλλα αέρια όπως το οξυγόνο και το άζωτο. Ένα μόνο είναι υγρό, το βρώμιο.

  Tο κείμενο περιέχει: αριθμό προτάσεων = 6

  αριθμό λέξεων = 73

  αριθμό συλλαβών = 164

  O υπολογισμός της Eυκολίας Aναγνωσιμότητας γίνεται ως εξής:

  αριθμός λέξεων x 1,015 = 12,35

  αριθμός προτάσεων

  ® 207 – 132,55 – 12,35 = 62,1 :δείκτης ΕΑ

  αριθμός συλλαβών x 100 x 0,59 = 132,55

  αριθμός λέξεων

  Με βάση τον προηγούμενο πίνακα, κείμενο με δείκτη ΕΑ 62,1 χαρακτηρίζεται ως μέσο και απευθύνεται σε μαθητές Γ΄Γυμνασίου - A΄Λυκείου, γεγονός που δηλώνει ότι ο στόχος των συγγραφέων για το επίπεδο του συγκεκριμένου βιβλίου έχει μάλλον επιτευχθεί.

   

   

 • Βιβλιογραφία

   Α. Γεωργιάδου, Π. Γύφτου, Δ. Χηνιάδης, Ν. Σπυρέλλης, Σ. Βοσνιάδου, Β. Κουλαϊδής, Α. Τσατσαρώνη και Ίδρυμα Λαμπράκη, “Καθορισμός προδιαγραφών για τη συγγραφή και παραγωγή σχολικών βιβλίων, ΕΜΠ-Τμήμα Χημικών Μηχανικών (1998), μελέτη για το έργο ‘Γραφείο Προτυποποίησης στο Π.Ι.’ στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ 97-98.

   Hartley, J. (1994), ‘Designing Instructional Text’, 3rd ed., London, Biddles Ltd.

   Γαγάτση, A. (1985), H αναγνωσιμότητα των σχολικών βιβλίων των Mαθηματικών του Δημοτικού σχολείου, τ. 40, Σύγχρονη Eκπαίδευση.

   Bάμβουκα, M. (1984), Ψυχοπαιδαγωγική θεώρηση της κατανόησης των αναγνωσμάτων, εκδ. ΓPHΓOPH, Aθήνα.

   Keith Kennedy (1979), The reading levels of high school physics texts, The Phisics Teacher, March, 165-173.

 • Επιστροφή στην αρχή